Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΘΑΑΕ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει την ευθύνη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και τον συντονισμό  των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Πανεπιστημίου σε όλους τους τομείς δράσεις του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.