Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει την ευθύνη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και τον συντονισμό  των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Πανεπιστημίου σε όλους τους τομείς δράσεις του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τελευταίας δημιουργήθηκε και λειτουργεί το Οργανωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τη συλλογή δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ σε ετήσια βάση προκειμένου να αξιοποιούνται τόσο στις διαδικασίες πιστοποίησης και αξιολόγησης όσο και σε κάθε άλλη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Συγκεντρωτικοί οδηγοί και μελέτες

Δείτε εδώ μια σειρά από ενδιαφέροντες μελέτες, οδηγούς και έρευνες που είναι διαθέσιμοι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.