Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜΕΑ ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του. Συγκροτείται από Μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Στην ΟΜΕΑ του κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησης του. Ο ρόλος της ΟΜΕΑ είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός σχετικά με τις διαδικασίες ποιότητας. Η ΟΜΕΑ σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

Καθορισμός

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες της ΟΜΕΑ.: