Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και της αποτίμησης του έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πολιτική Ποιότητας

Αρμοδιότητες Μονάδας

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Πληροφοριακό Σύστημα

Καλώς ήρθατε

Παρουσίαση και δράσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π του Παν. Ιωαννίνων

Ο διαδικτυακός τόπος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας στοχεύει να αποτελέσει τον χώρο προβολής των δράσεων της Αξιολόγησης και της Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει, επίσης, Εκθέσεις Αξιολόγησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Στατιστικά Στοιχεία Ερωτηματολογίων και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Σκοπός

Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι να συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, προκειμένου να σχεδιάσει και να υποβοηθήσει δράσεις για την ενίσχυση και βελτίωση παραγόμενου έργου στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π (ν. 3374/2005).

Στόχοι

Οι στόχοι της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής αποτίμηση του έργου του Πανεπιστημίου, η καταγραφή και ανάδειξη των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων του, ο εντοπισμός και κριτική ανάλυση αδυναμιών και αποκλίσεων από τους ακαδημαϊκούς στόχους, η θέσπιση προτύπων ποιότητας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συμβάλλουν στη βελτίωση του παραγόμενου έργου και στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου.