Χρήσιμο Υλικό

Οδηγός σχεδιασμού και ανάπτυξης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Χρήσιμο υλικό από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Με τον παρόντα οδηγό επιχειρείται η παρουσίαση (έννοια και περιεχόμενο) της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που αυτή η προσέγγιση προσφέρει ως μία κοινή, αξιόπιστη και αντικειμενική βάση για την αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.