Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζονται με το Ν.4957/2022 ως εξής

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας

 • Η Υπηρεσία/Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί διοικητική δομή με συγκεκριμένη οργανωτική διάρθρωση, στελεχώνεται με διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προΐσταται αυτής υπάλληλος του Ιδρύματος ειδικότητας ή κλάδου που καθορίζεται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου, όπως επίσης καθορίζεται και η περιγραφή των θέσεων εργασίας, των αρμοδιοτήτων, και των προσόντων του προσωπικού της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Ως αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας ορίζονται:
  1. Η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του άρθρου 215 του ν. 4957/2022, εφεξής καλούμενη «Επιτροπή» κατά την εκτέλεση του έργου της.
  2. Η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή και η προετοιμασία υλικών για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
  3. Η συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ και η υποστήριξη των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του και των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων συνεργασίας, των προγραμμάτων διά βίου μάθησης σύμφωνα με τον ν. 4653/2020 (Α’ 12).
  4. Η ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδίως η πραγματοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας του ΕΣΔΠ.
  5. Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των επιμέρους μονάδων του κατά την εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας,
  6. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από όλες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορούν στην εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
  7. Η δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος των στοιχείων σχετικά με την πιστοποίηση, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των επιμέρους μονάδων του.
  8. Η ευθύνη για τη συμπλήρωση των τιμών των δεικτών στο πλαίσιο κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης Επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020.
  9. Η ευθύνη για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ, καθώς και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ με τα δεδομένα ποιότητας του Ιδρύματος και η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με αυτό.
  10. Η υποστήριξη των διαδικασιών υποβολής φακέλου προς την ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση – αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας.
  11. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που καθορίζεται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σχετίζεται με το αντικείμενο της ΜΟΔΙΠ.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

Η επικοινωνία με την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας γίνεται:

Κεντρική επικοινωνία:

Κεντρικό e-mail Υπηρεσίας: modip@uoi.gr

Προσωπικό Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας:

Περσεφόνη Γρίβα

Προϊσταμένη
Τηλ.: +30 26510 0 8015, email: pgriva@uoi.gr

Ευφροσύνη Ζαρκαλή

Υπάλληλος Υπηρεσίας
Τηλ.: +30 26510 0 8015, email: ezarkali@uoi.gr

Ευαγγελία Ταγκαρέλη

Στατιστικός
Τηλ.: +30 26510 0 7463, email: etagkareli@uoi.gr

Γραφείο Άρτας:

Λαμπρινή Ζήση

Τηλ.: +30 26810 50033, email: etagkareli@uoi.gr