Στοιχεία Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η στρατηγική επιδίωξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.), έχει ως απώτερο στόχο την
ενίσχυση της αναγνώρισής του ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου, με
ισχυρό αποτύπωμα στο εκπαιδευτικό προφίλ των φοιτητών, με σύγχρονα και ελκυστικά
Προγράμματα Σπουδών.

Στοιχεία Στρατηγικού Σχεδιασμού

Δείτε εδώ τα Στοιχεία Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.