Δεδομένα Αξιολόγησης & Στοχοθεσία Ποιότητας Ιδρύματος

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θεσπίζει χρονικά προσδιορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών, των δραστηριοτήτων της καινοτομίας και έρευνας καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών του που περιλαμβάνονται στον  Στρατηγικό του Σχεδιασμό, οι οποίοι μετρούνται και αναθεωρούνται στο πλαίσιο λειτουργίας τους ΕΣΔΠ.

Δείκτες Ποιότητας και Δεδομένα ΟΠΕΣΠ για το Ίδρυμα

Δείτε εδώ τους Δείκτες Ποιότητας και τα Δεδομένα ΟΠΕΣΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στοχοθεσία Ποιότητας

Δείτε εδώ το επικαιροποιημένο κείμενο της Στοχοθεσίας Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.