Γενικά Στοιχεία Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών

Η πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης τους με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.). Διασφαλίζει ότι το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει το Α.Ε.Ι. πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και το οικείο Ίδρυμα, αλλά και ότι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης, πιστοποιείται ότι το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον Ε.Χ.Α.Ε.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανταποκρινόμενο στις προσκλήσεις της ΕΘ.Α.Ε.Ε., έχει ολοκληρώσει την  ακαδημαϊκή πιστοποίηση όλων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η πιστοποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Οφέλη Πιστοποίησης

Μερικά από τα οφέλη της πιστοποίησης είναι τα εξής: