Γενικά Στοιχεία Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών

Η πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης τους με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.). Διασφαλίζει ότι το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει το Α.Ε.Ι. πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και το οικείο Ίδρυμα, αλλά και ότι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης, πιστοποιείται ότι το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον Ε.Χ.Α.Ε.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΕΘ.Α.Ε.Ε., υπέβαλε αιτήσεις ακαδημαϊκής πιστοποίησης όλων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του (ΠΠΣ). Η πιστοποίηση των ΠΠΣ ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021.  Σε νέα πρόσκληση της  ΕΘ.Α.Α.Ε. θα υποβληθούν οι προτάσεις πιστοποίησης των νέων ΠΠΣ που λειτούργησαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου σ΄ αυτό, σύμφωνα με το Ν. 4552/2018.

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Οφέλη Πιστοποίησης

Μερικά από τα οφέλη της πιστοποίησης είναι τα εξής: