Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και  η  συνεχής  βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  και  ερευνητικού  του  έργου,  καθώς  και  η αποτελεσματική  λειτουργία  και  απόδοση  των  υπηρεσιών  του,  σύμφωνα  με  τις  διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). 

Πεδίο  εφαρμογής  του  ΕΣΔΠ είναι  η  εφαρμογή  της  διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και οι διαδικασίες για την   ακαδημαϊκή  πιστοποίηση  των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  και την πιστοποίηση του ίδιου του ΕΣΔΠ.

Αρχεία ΕΣΔΠ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ και το εγχειρίδιο που αφορούν τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: