Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

Οι αρμοδιότητες και η σύνθεση και της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζονται με το Ν.4957/2022 ως εξής:

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας

 1. H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από: α) τον/την Πρύτανη ή τον/την αρμόδιο/α Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, γ) έναν/μία (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πανεπιστημίου, δ) έναν/μία (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, ε) έναν/μία (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, και στ) έναν/μία (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 2. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.
 3. Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο/η Προϊστάμενος/η της ΜΟΔΙΠ και ο/η Εκτελεστικός/ή Διευθυντής/τρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Ως Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας ορίζονται:
  • Η σύνταξη πρότασης για τη δομή και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και η υποβολή της στη Σύγκλητο για την έγκριση και δημοσιοποίησή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Η ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε κάθε είδους διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ιδίως για την ποιότητα:
   • των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών,
   • των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εν γένει την ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ιδρύματος,
   • των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολών, Τμημάτων και Τομέων,
   • την ποιότητα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος καθώς και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑΚΕΚ) και των Ερευνητικών Ινστιτούτων του,
   • την ποιότητα λειτουργίας των επιμέρους ακαδημαϊκών ή ερευνητικών μονάδων, όπως πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών από αυτά,
   • την ποιότητα λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Η επικαιροποίηση του ΕΣΔΠ κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του σύμφωνα με τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΘΑΑΕ.
  • Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας του ΕΣΔΠ και η υποβολή του προς έγκριση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του ΕΣΔΠ.
  • Η συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ για την εφαρμογή των κατευθύνσεων και οδηγιών της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Σύνθεση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας

Η επιτροπή της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος:

Παναγιώτα Καντή – Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια - Τμήμα Φυσικής
Τηλ.: +30 26510 0 7319, email: vice-rector-acad@uoi.gr

Μέλη:

Συμεών Αγαθόπουλος

Καθηγητής - Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Τηλ.: +30 26510 0 9007, email: sagat@uoi.gr

Νικόλαος Μπένος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: +30 26510 0 5955, email: nbenos@uoi.gr

Βικτωρία Ζακοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα Λογοθεραπείας
Τηλ.: +30 26510 50755, email: vzakop@uoi.gr

Αναστάσιος Εμβαλωτής

Καθηγητής - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλ.: +30 26510 0 5687, email: aemvalot@uoi.gr

Μιχαήλ Ξένος

Καθηγητής - Τμήμα Μαθηματικών
Τηλ.: +30 26510 0 8262, email: mxenos@uoi.gr

Εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών (Προσωπικού – Φοιτητών):

Συμμετέχουν  ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π., του Ε.ΔΙ.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π.  

Για τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και για τους Προπτυχιακούς,  Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι.