Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί μέρος του στρατηγικού του σχεδιασμού και θέτει τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και της συνεχούς βελτίωσης του Πανεπιστημίου σε όλους τους τομείς δράσης του, καθώς και της υποχρέωσης του για δημόσια λογοδοσία. Δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εφαρμογή και διαχείριση

Πολιτική Ποιότητας

Η επιτυχής εφαρμογή και διαχείριση της πολιτικής ποιότητας:

Εγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας

Δείτε εδώ την τελευταία αναθεώρηση του κειμένου της Πολιτικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως αυτό εγκρίθηκε στην με αριθμό 1062 Συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 28-03-2019.