Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί την βασική πληροφορική υποδομή που υποστηρίζει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου και διαρκώς εξελίσσεται και αναβαθμίζεται. Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, εξαγωγή σχετικών στατιστικών αναφορών, απογραφικό δελτίο μελών ΔΕΠ κ.α.

Στόχος είναι να μπορεί να υποστηρίξει την καταγραφή της συνολικής εικόνας των δραστηριοτήτων στο ίδρυμα καθώς και  των παρεχόμενων, προς τους φοιτητές, υπηρεσιών (εκπαιδευτικών και άλλων), στα πρότυπα που καθορίζει η ΕΘΑΑΕ.

Η Πράξη με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129057 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Με την παρούσα πράξη, δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δεδομένα ποιότητας

Πληροφοριακό Σύστημα

Το Πληροφορικό Σύστημαπαρέχει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων των παρακάτω στοιχείων:

Πληροφοριακό Σύστημα Δεδομένων Ποιότητας ΜΟΔΙΠ - UNISTATS

Το Πληροφοριακό Σύστημα Unistats υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων από το υφιστάμενο Σύστημα Φοιτητολογίου και από άλλα πληροφορικά συστήματα του Ιδρύματος (π.χ. σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, σύστημα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σύστημα Οικονομικής Υπηρεσίας, σύστημα Γραφείου Διασύνδεσης κ.λπ.). Επίσης, διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ με χρήση προκαθορισμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

Τέλος, προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης, επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγής πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις του Ιδρύματος συνδέοντας στόχους ποιότητας με επιδόσεις, καθώς και τη δυνατότητα συστήματος στρατηγικού ελέγχου.

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ - EVALUATE

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Evaluate έχουν πρόσβαση όλοι οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου, αφού εισέλθουν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. περιέχονται και τα στατιστικά αποτελέσματα αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και στο εξής, δηλαδή από την έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας καθώς και τα απογραφικά δελτία των διδασκόντων.