Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί την βασική πληροφορική υποδομή που υποστηρίζει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου και διαρκώς εξελίσσεται και αναβαθμίζεται. Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, εξαγωγή σχετικών στατιστικών αναφορών, απογραφικό δελτίο μελών ΔΕΠ κ.α.

Στο μέλλον, στόχος είναι να μπορεί να υποστηρίξει την καταγραφή της συνολικής εικόνας των δραστηριοτήτων στο ίδρυμα καθώς και  των παρεχόμενων, προς τους φοιτητές, υπηρεσιών (εκπαιδευτικών και άλλων), στα πρότυπα που καθορίζει η ΕΘΑΑΕ.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Πληροφοριακό Σύστημα

Το Πληροφορικό Σύστημα θα έχει στην τελική του μορφή τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων των παρακάτω στοιχείων:

Επιπλέον χαρακτηριστικά

Παράλληλα θα υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων από το υφιστάμενο Σύστημα Φοιτητολογίου και από άλλα πληροφορικά συστήματα του Ιδρύματος (π.χ. σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, σύστημα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σύστημα Οικονομικής Υπηρεσίας, σύστημα Γραφείου Διασύνδεσης κ.λπ.).

Τέλος, θα προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης, επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγής πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις του Ιδρύματος συνδέοντας στόχους ποιότητας με επιδόσεις, καθώς και τη δυνατότητα συστήματος στρατηγικού ελέγχου. Επίσης, θα είναι διασυνδεδεμένο με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ με χρήση προκαθορισμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

Αποτελέσματα αξιολόγησης και στατιστικά

Πρόσβαση

Στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ έχουν πρόσβαση όλοι οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου, αφού εισέλθουν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. περιέχονται τα στατιστικά αποτελέσματα αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και στο εξής, δηλαδή από την έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας καθώς και τα απογραφικά δελτία των διδασκόντων.

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ