Σύνθεση επιτροπής

Για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του έργου του Πανεπιστημίου υπεύθυνη είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η Επιτροπή της ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτήθηκε με την με αρ. πρ. 11133/08-01-2019 απόφαση της Συγκλήτου και Πρόεδρος της ορίστηκε ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επικαιροποιήθηκε με την με αρ. πρ. 13784/26-03-2021 απόφαση.

Μέλη της επιτροπής

Η επιτροπή της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος:

Παναγιώτα Καντή

Καθηγήτρια - Τμήμα Φυσικής
Τηλ.: +30 26510 0 7319, email: pkanti@uoi.gr

Μέλη:

Συμεών Αγαθόπουλος

Καθηγητής - Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Τηλ.: +30 26510 0 9007, email: sagat@uoi.gr

Νικόλαος Μπένος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: +30 26510 0 5955, email: nbenos@uoi.gr

Βικτωρία Ζακοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα Λογοθεραπείας
Τηλ.: +30 26510 50755, email: vzakop@uoi.gr

Αναστάσιος Εμβαλωτής

Καθηγητής - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλ.: +30 26510 0 5687, email: aemvalot@uoi.gr

Μιχαήλ Ξένος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Μαθηματικών
Τηλ.: +30 26510 0 8262, email: mxenos@uoi.gr

Αναστάσιος Τσίνας

Καθηγητής - Τμήμα Γεωπονίας
Τηλ.: +30 26810 50001, email: actsinas@uoi.gr

Εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών (Προσωπικού – Φοιτητών):

Συμμετέχουν  επίσης ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π., του Ε.ΔΙ.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π.  Οι Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές καθώς και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες δεν όρισαν εκπροσώπους.

Επικοινωνία

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ:

Παρασκευή Αλεξούδη

Προϊσταμένη
Τηλ.: +30 26510 0 7103, email: palexoud@uoi.gr

Περσεφόνη Γρίβα

Υπάλληλος Γραμματείας
Τηλ.: +30 26510 0 8015, email: pgriva@uoi.gr

Ευαγγελία Ταγκαρέλη

Στατιστικός - Εξωτερική Συνεργάτης
Τηλ.: +30 26510 0 7463, email: etagkareli@uoi.gr