Αρμοδιότητες Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Οι σύνθεση και οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ καθορίζονται με τους: Ν.4009/2011, Ν. 4485/2017.

Καθορισμός

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011  η ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια, ιδίως, για:

Αρμοδιότητες ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφέρονται στο ΦΕΚ 1704/Β’/16.05.2019