ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ


ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      
ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο Σχήμα) - Έκδοση 1η       
ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ)
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ      
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ            
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ      
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ      
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ 3374/2005. ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005. Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων