Ομάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.ΠΟμάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π


Προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της.


Ομάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π

  • Αλεξούδη Βούλα - Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
    ΤΗΛ.: +30-26510-07103, FAX:+30-26510-07103, EMAIL:modip@uoi.gr

  • Γρίβα Περσεφόνη - Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
    ΤΗΛ.: +30-26510-08015, FAX:+30-26510-08015, EMAIL:pgriva@cc.uoi.gr