Νομοθεσία ΜΟ.ΔΙ.ΠΝομοθεσία ΜΟ.ΔΙ.Π


Θεσπίζεται η κοινωνική λογοδοσία ως θεμελιώδης παράγων της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θεσμοθετείται η διαρκής αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους έργου. Καθιερώνεται ενιαία, σε πανελλαδικό επίπεδο, διαδικασία αξιολόγησης για τη διαρκή καταγραφή, ανάλυση και συστηματική αποτίμηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και λοιπών υπηρεσιών των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) και συνεπώς των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν, με:


  • σύσταση υπεύθυνων για την αξιολόγηση οργάνων.
  • προσδιορισμό κριτηρίων και δεικτών ποιότητας γενικής αποδοχής, και με
  • καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών αξιολόγησης.

Το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε στη Ελλάδα:

  • ΝΟΜΟΣ 3374/2005. ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005. Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων