Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας-Πανεπιστημίο ΙωαννίνωνΜονάδα Διασφάλισης Ποιότητας-Πανεπιστημίο Ιωαννίνων


Αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο να ανταποκρίνεται στις παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν. 3374/2005). Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων/στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Ηλεκτρονική αξιολόγηση

Eκφράστε τη γνώμη σας συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να αναβαθμιστεί το έργο των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση »